Szkoła Podstawowa nr 1
im. Obrońców Wybrzeża
w Żukowie
   Home      O szkole      Basen
 
 
 
 
 
Samorząd
Uczniowski
 
 
 
 

    Basen - październik 2016 r.

Wyjazdy na basen:
Poniedziałek 15:50
Poniedziałek 16:35
Czwartek 15:35

 
Wpłat  można  dokonywać  u  Dariusza  Miotk  lub  w  sekretariacie  szkoły.
Proszę  się  zapoznać  z  regulaminem  wyjazdów  na  basen. 
 
 
 

Regulamin wyjazdów na basen 

1. Z wyjazdów na basen mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Żukowie, którzy w dniu wyjazdu mają 7 lat.

2. Wyjazdy na basen są płatne (opłacie podlega przejazd autokarem w obie strony oraz opłata instruktorska za naukę pływania). Koszty wynajmu basenu pokrywa Urząd Gminy w Żukowie.
a) Ilość miejsc w każdej grupie wyjazdowej jest ograniczona,
b) O przyjęciu do danej grupy decyduje kolejność wpłaty za wyjazd.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują opłaty za uczestnictwo w wyjazdach na basen za całe półrocze (semestr) z góry z możliwością wymiany uczestnika (w razie choroby lub zdarzenia losowego) we własnym zakresie.
a) Uczestnik zastępujący powinien spełniać warunki pkt. 1,
b) Osoby wyjeżdżające w zastępstwie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) pozwalającą im na wyjazd w danym dniu, którą przekazują opiekunowi danej grupy w dniu wyjazdu (słowna informacja do godziny 12:00),
c) W przypadku braku w/w zgody osoba zastępująca nie będzie zabierana.

4. W wyjazdach na basen mogą uczestniczyć dzieci zdrowe, dlatego rodzice (opiekunowie prawni) podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

5. Osoby nie wykonujące poleceń opiekunów lub instruktorów, oraz stwarzające zagrożenie dla innych uczestników zajęć, mogą zostać czasowo zawieszone w zajęciach (zostają oddane pod opiekę kierownika wycieczki lub opiekuna) i opuszczają basen.

6. Uczestnicy wyjazdów notorycznie łamiący regulamin wycieczek szkolnych oraz regulamin korzystania z basenu (znajdujący się na pływalni) będą usuwane z listy bez możliwości zwrotu kosztów wyjazdu oraz będą wobec nich wyciągane konsekwencje zgodne z WSO po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu pisemnym rodziców.

7. Po powrocie rodzice odbierają dzieci sprzed wejścia do szkoły. W przypadku braku rodziców (lub osoby wskazanej na oświadczeniu) dziecko oczekuje na szkolnym holu do momentu odbioru, nie dłużej niż 30 minut (po upływie tego czasu jest informowany Dyrektor Szkoły, a za jego zgodą Policja). Uczestnik wyjazdu może pójść sam do domu tylko pod warunkiem pisemnej zgody rodziców.

8. Osoby wysiadające w drodze powrotnej mogą to zrobić pod następującymi warunkami:
a) Posiadają pisemną zgodę i zobowiązanie opiekuna do odebrania dziecka, którą przekazują kierownikowi wycieczki.
b) Rodzic lub osoba wskazana na oświadczeniu oczekuje w miejscu przeznaczonym do zatrzymania autobusu.
W przypadku nie spełnienia wymagań pkt. 8a lub 8b dziecko będzie oczekiwało na odbiór przez opiekuna w szkole.

9. Za rzeczy pozostawione przez uczestników wycieczki w trakcie wyjazdu nie odpowiadają opiekunowie, kierownik
wycieczki, organizator oraz pracownicy basenu.

10. W przypadkach spornych decyzje podejmuje Dyrekcja Szkoły.

11. W autokarze obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

12. Przed wejściem na basen uczeń ma obowiązek zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu i bezwzględnie go przestrzegać.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2015 r.