• Wyjazdy na basen

   •  

    Wyjazdy na basen w roku szkolnym 2018/2019

    Poniedziałek 15:50

    17 wyjazdów 
    w I semestrze

    Poniedziałek 16:35
    Czwartek 15:30

     

    Regulamin wyjazdów na basen

    1. Z wyjazdów na basen mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie, którzy w dniu wyjazdu mają 7 lat.

    2. Wyjazdy na basen są płatne (opłacie podlega przejazd autokarem w obie strony oraz opłata instruktorska za naukę pływania). Koszty wynajmu basenu pokrywa Urząd Gminy w Żukowie.
    a) Ilość miejsc w każdej grupie wyjazdowej jest ograniczona,
    b) O przyjęciu do danej grupy decyduje kolejność wpłaty za wyjazd.

    3. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują opłaty za uczestnictwo w wyjazdach na basen za całe półrocze (semestr) z góry z możliwością wymiany uczestnika (w razie choroby lub zdarzenia losowego) we własnym zakresie.
    a) Uczestnik zastępujący powinien spełniać warunki pkt. 1,
    b) Osoby wyjeżdżające w zastępstwie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) pozwalającą im na wyjazd w danym dniu, którą przekazują opiekunowi danej grupy w dniu wyjazdu (słowna informacja do godziny 12:00),
    c) W przypadku braku w/w zgody osoba zastępująca nie będzie zabierana.

    4. W wyjazdach na basen mogą uczestniczyć dzieci zdrowe, dlatego rodzice (opiekunowie prawni) podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

    5. Osoby nie wykonujące poleceń opiekunów lub instruktorów, oraz stwarzające zagrożenie dla innych uczestników zajęć, mogą zostać czasowo zawieszone w zajęciach (zostają oddane pod opiekę kierownika wycieczki lub opiekuna) i opuszczają basen.

    6. Uczestnicy wyjazdów notorycznie łamiący regulamin wycieczek szkolnych oraz regulamin korzystania z basenu (znajdujący się na pływalni) będą usuwane z listy bez możliwości zwrotu kosztów wyjazdu oraz będą wobec nich wyciągane konsekwencje zgodne z WSO po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu pisemnym rodziców.

    7. Po powrocie rodzice odbierają dzieci sprzed wejścia do szkoły. W przypadku braku rodziców (lub osoby wskazanej na oświadczeniu) dziecko oczekuje na szkolnym holu do momentu odbioru, nie dłużej niż 30 minut (po upływie tego czasu jest informowany Dyrektor Szkoły, a za jego zgodą Policja). Uczestnik wyjazdu może pójść sam do domu tylko pod warunkiem pisemnej zgody rodziców.

    8. Osoby wysiadające w drodze powrotnej mogą to zrobić pod następującymi warunkami:
    a) Posiadają pisemną zgodę i zobowiązanie opiekuna do odebrania dziecka, którą przekazują kierownikowi wycieczki.
    b) Rodzic lub osoba wskazana na oświadczeniu oczekuje w miejscu przeznaczonym do zatrzymania autobusu.
    W przypadku nie spełnienia wymagań pkt. 8a lub 8b dziecko będzie oczekiwało na odbiór przez opiekuna w szkole.

    9. Za rzeczy pozostawione przez uczestników wycieczki w trakcie wyjazdu nie odpowiadają opiekunowie, kierownik
    wycieczki, organizator oraz pracownicy basenu.

    10. W przypadkach spornych decyzje podejmuje Dyrekcja Szkoły.

    11. W autokarze obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

    12. Przed wejściem na basen uczeń ma obowiązek zapoznać się z regulaminem korzystania z basenu i bezwzględnie go przestrzegać.

    13. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.